shell 脚本将任务并行化

shell 脚本将任务并行化

为了节省部署应用的整体时间,并且两个应用是相互独立的,此时可以将两个应用的部署流程分别封装在函数中,再通过 & 让进程在后台运行以及 wait 关键字,确保每个进程都执行结束。

如下,假设 KE 和 KI 是两个相互独立的软件,分别将其安装步骤封装为函数,再并行安装,可大大节省时间。

# !/bin/bash

installKI(){
  echo "install ki start"
  sleep 15
  echo "install ki finished"
}

installKE(){
  echo "install ke start"
  sleep 10
  echo "install ke finished"
}

echo "begin install"

installKI &
installKE &

wait
echo "install finished"
i

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注